芽的拼音(胚芽的拼音)

阅读量:73
2022-04-08
芽的拼音(胚芽的拼音)?

01咏鹅 骆宾王

é é é

鹅 , 鹅 , 鹅 ,

qū xiàng xiàng tiān gē

曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ

白 毛 浮 绿 水 ,

hōng zhǎng bō qīng bō

红 掌 拨 清 波 。

02 敕勒歌 北朝民歌

chì lè chuān yīn shān xià

敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě

天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。

tiān cāng cāng yě máng máng

天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,

fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03 春晓 孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春 眠 不 觉 晓 ,

chù chù wén tí niǎo

处 处 闻 啼 鸟 。

yè lái fēng yǔ shēng

夜 来 风 雨 声 ,

huā luò zhī duō shǎo

花 落 知 多 少 。

04 回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少 小 离 家 老 大 回 ,

xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

儿 童 相 见 不 相 识 ,

xiào wèn kè cóng hé chù lái

笑 问 客 从 何 处 来 。

05 静夜思 李白

chuáng qián míng yuè guāng

芽的拼音(胚芽的拼音)

床 前 明 月 光 ,

yí shì dì shàng shuāng

疑 是 地 上 霜 。

jǔ tóu wàng míng yuè

举 头 望 明 月 ,

dī tóu sī gù xiāng

低 头 思 故 乡 。

06 忆江南 白居易

jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān

江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。

rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ

日 出 江 花 红 胜 火 ,

chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

春 来 江 水 绿 如 蓝 ,

néng bù yì jiāng nán

能 不 忆 江 南 ?

07 游子吟 孟郊

cí mǔ shǒu zhōng xiàn

慈 母 手 中 线 ,

yóu zǐ shēn shàng yī

游 子 身 上 衣 。

lín xíng mì mì féng

临 行 密 密 缝 ,

yì kǒng chí chí quī

意 恐 迟 迟 归 。

shuí yán cùn cǎo xīn

谁 言 寸 草 心 ,

bào dé sān chūn huī

报 得 三 春 晖 ?

08 古朗月行(节选)李白

xiǎo shí bù shí yuè

小 时 不 识 月 ,

hū zuò bái yù pán

呼 作 白 玉 盘 。

yòu yí yáo tái jìng

又 疑 瑶 台 境 ,

fēi zài qīng yún duān

飞 在 青 云 端 。

09 元日 王安石

bào zhú shēng zhōng yī suì chú

爆 竹 声 中 一 岁 除 ,

chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū

春 风 送 暖 入 屠 苏 。

qiān mén wàn hù tóng tóng rì

千 门 万 户 曈 曈 日 ,

zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú

总 把 新 桃 换 旧 符 。

10 登鹳雀楼 王之涣

bái rì yī shān jìn

白 日 依 山 尽 ,

huáng hé rù hǎi liú

黄 河 入 海 流 。

yù qióng qiān lǐ mù

欲 穷 千 里 目 ,

gèng shàng yī céng lóu

更 上 一 层 楼 。

11 望庐山瀑布 李白

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān

日 照 香 炉 生 紫 烟 ,

yáo kàn pù bù guà qián chuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川 。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

飞 流 直 下 三 千 尺 ,

yí shì yín hé luò jiǔ tiān

疑 是 银 河 落 九 天 。

12 早发白帝城 李白

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,

qiān lǐ jiāng líng yī rì huán

千 里 江 陵 一 日 还 。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù

两 岸 猿 声 啼 不 住 ,

qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān

轻 舟 已 过 万 重 山 。

13 江畔独步寻花 杜甫

huáng sì niáng jiā huā mǎn xī

黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,

qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī

千 朵 万 朵 压 枝 低 。

liú lián xì dié shí shí wǔ

留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,

zì zài jiāo yīng qià qià tí

自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼

hēi yún fān mò wèi zhē shān

黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,

bái yǔ tiào zhū luàn rù chuan

白 雨 跳 珠 乱 入 船 。

juǎn dì fēng lái hū chuī sàn

卷 地 风 来 忽 吹 散 ,

wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān

望 湖 楼 下 水 如 天 。

15 小池 杨万里

quán yǎn wú shēng xī xì liú

泉 眼 无 声 惜 细 流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu

树 荫 照 水 爱 晴 柔。

xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo

小 荷 才 露 尖 尖 角,

cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu

早 有 蜻 蜒 立 上 头。

16 四时田园杂兴 范成大

zhòu chū yún tián yè jī má

昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,

cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā

村 庄 儿 女 各 当 家 。

tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī

童 孙 未 解 供 耕 织 ,

yě bàng sāng yīn xué zhòng guā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

17 悯农(其一) 李绅

chūn zhòng yī lì sù

春 种 一 粒 粟 ,

qiū shōu wàn kē zǐ

秋 收 万 颗 子 。

sì hǎi wú xián tián

四 海 无 闲 田 ,

nóng fū yóu è sǐ

农 夫 犹 饿 死 !

18 悯农(其二) 李绅

chú Hé rì dāng wǔ

锄 禾 日 当 午 ,

hàn dī hé xià tǔ

汗 滴 禾 下 土 。

shuí zhī pán zhōng cān

谁 知 盘 中 餐 ,

芽的拼音(胚芽的拼音)

lì lì jiē xīn kǔ

粒 粒 皆 辛 苦

19 晓出净慈寺送林子方 杨万里

bì jìng xī hú liù yuè zhōng

毕 竟 西 湖 六 月 中 ,

fēng guāng bù yǔ sì shí tóng

风 光 不 与 四 时 同 。

jiē tiān lián yè wú qióng bì

接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,

yìng rì hé huā bié yàng hóng

映 日 荷 花 别 样 红 。

20 绝句 杜甫

chí rì jiāng shān lì

迟 日 江 山 丽 ,

chūn fēng huā cǎo xiāng

春 风 花 草 香 。

ní róng fēi yàn zǐ

泥 融 飞 燕 子 ,

shā nuǎn shuì yuān yāng

沙 暖 睡 鸳 鸯 。

21 送元二使安西 王维

wèi chéng zhāo yù yì qīng chén

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,

kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

客 舍 青 青 柳 色 新 。

quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,

xī chū yáng guān wú gù rén

西 出 阳 关 无 故 人 。

22 赋得古原草送别 白居易

lí lí yuán shàng cǎo

离 离 原 上 草 ,

yì suì yì kū róng

一 岁 一 枯 荣 。

yě huǒ shāo bù jìn

野 火 烧 不 尽 ,

chūn fēng chuī yòu shēng

春 风 吹 又 生 。

yuǎn fāng qīn gǔ dào

远 芳 侵 古 道 ,

qíng cuì jiē huāng chéng

晴 翠 接 荒 城 ,

yòu sòng wáng sūn qù

又 送 王 孙 去 ,

qī qī mǎn bié qíng

萋 萋 满 别 情 。

23 鹿柴 王维

kōng shān bù jiàn rén

空 山 不 见 人 ,

dàn wén rén yǔ xiǎng

但 闻 人 语 响 。

fǎn yǐng rù shēn lín

返 景 入 深 林 ,

fù zhào qīng tái shàng

复 照 青 苔 上 。

24 凉州词 王翰

pú táo měi jiǔ yè guāng běi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,

yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催 。

zuì wò shā chǎng jūn mò xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,

gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí

古 来 征 战 几 人 回 ?

25 别董大 高适

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

千 里 黄 云 白 日 曛 ,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

mò chóu qián lù wú zhī jǐ

莫 愁 前 路 无 知 己 ,

tiān xià shuí rén bù shí jūn

天 下 谁 人 不 识 君 。

26 出塞 王昌龄

qín shí míng yuè hàn shí guān

秦 时 明 月 汉 时 关 ,

wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán

万 里 长 征 人 未 还 。

dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài

但 使 龙 城 飞 将 在 ,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān

不 教 胡 马 度 阴 山 。

27 望天门山 李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

28 山行 杜牧

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

29 长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán zhōng kuí

青 青 园 中 葵 ,

zhāo lù dài rì xī

朝 露 待 日 晞 。

yáng chūn bù dé zé

阳 春 布 德 泽 ,

wàn wù shēng guāng huī

万 物 生 光 辉 。

cháng kǒng qiū jié zhì

常 恐 秋 节 至 ,

kūn huáng huā yè shuāi

焜 黄 华 叶 衰 。

bǎi chuān dōng dào hǎi

百 川 东 到 海 ,

hé shí fù xī guī

何 时 复 西 归 ?

shào zhuàng bù nǔ lì

少 壮 不 努 力 ,

lǎo dà tú shāng bēi

老 大 徒 伤 悲 。

30 绝句 杜甫

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

yī háng bái lù shàng qīng tiān

一 行 白 鹭 上 青 天 。

chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

门 泊 东 吴 万 里 船 。

31 竹里馆 王维

dú zuò yōu huáng lǐ

独 坐 幽 篁 里 ,

tán qín fù cháng xiào

弹 琴 复 长 啸 。

shēn lín rén bù zhī

深 林 人 不 知 ,

míng yuè lái xiāng zhào

明 月 来 相 照 。

32 梅花 王安石

qiáng jiǎo shù zhī méi

墙 角 树 枝 梅 ,

líng hán dú zì kāi

凌 寒 独 自 开 。

yáo zhí bù shì xuǎ

遥 知 不 是 雪 ,

wèi yǒu àn xiāng lái

为 有 暗 香 来 。

33 石灰吟 于谦

qiān chuí wàn jī chū shēn shān

千 锤 万 击 出 深 山 ,

liè huǒ fén shāo ruò děng xián

烈 火 焚 烧 若 等 闲 。

fěn shēn suì gǔ hún bù pà

粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,

yào liú qīng bái zài rén jiān

要 留 清 白 在 人 间 。

34 九月九日忆山东兄弟 王维

dú Zài yì xiāng wéi yì kè

独 在 异 乡 为 异 客 ,

měi Féng jiā jié bèi sī qīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù

遥 知 兄 弟 登 高 处 ,

biàn Chā zhū yú shāo yì rén

遍 插 茱 萸 少 一 人 。

35 七步诗 曹植

zhǔ dòu rán dòu qí

煮 豆 燃 豆 萁 ,

lù chǐ yǐ wéi zhī

漉 豉 以 为 汁 。

qí zài fǔ xià rán

萁 在 釜 下 燃 ,

dòu zài fù zhōng qì

豆 在 釜 中 泣 。

běn shì tóng gēn shēng

本 是 同 根 生 ,

xiāng jiān hé tài jí

相 煎 何 太 急 。

36 望洞庭 刘禹锡

hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé

湖 光 秋 月 两 相 和 ,

tán miàn Wú fēng jìng wèi mó

潭 面 无 风 镜 未 磨 。

yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,

bái yín Pán lǐ yī qīng luó

白 银 盘 里 一 青 螺 。

37 惠崇《春江晓景》 苏轼

zhú wài Táo huā sān liǎng zhī

竹 外 桃 花 三 两 枝 ,

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

春 江 水 暖 鸭 先 知 。

lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn

蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,

zhèng shì hé tún yù shàng shí

正 是 河 豚 欲 上 时 。

38 题西林壁 苏轼

héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng

横 看 成 岭 侧 成 峰 ,

yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng

远 近 高 低 各 不 同 。

bù shí Lú shān zhēn miàn mù

不 识 庐 山 真 面 目 ,

zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng

只 缘 身 在 此 山 中 。

39 乐游原 李商隐

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏 !

40 赠汪伦 李白

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏 !

41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白

gù Rén xī cí huáng hè lóu

故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,

yān huā sān yuè xià yáng zhōu

烟 花 三 月 下 扬 州 。

gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,

wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

惟 见 长 江 天 际 流 。

42 塞下曲 卢纶

jín àn cǎo jīng fēng

林 暗 草 惊 风 ,

jiāng jūn yè yǐn gōng

将 军 夜 引 弓 。

píng míng xún bái yǔ

平 明 寻 白 羽 ,

mò zài shí léng zhōng

没 在 石 棱 中 。

43 浪淘沙 刘禹锡

jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā

九 曲 黄 河 万 里 沙 ,

làng táo Fēng bǒ zì tiān yá

浪 淘 风 簸 自 天 涯 。

rú jīn Zhí shàng yín hé qù

如 今 直 上 银 河 去 ,

tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā

同 到 牵 牛 织 女 家 。

44 渔歌子 张志和

xī sài Shān qián bái lù fēi

西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,

táo huā Liú shuǐ guì yú féi

桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。

qīng ruò Lì lǜ suō yī

青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,

xié fēng Xì yǔ bù xū guī

斜 风 细 雨 不 须 归 。

45 江雪 柳宗元

qiān Shān niǎo fēi jué

千 山 鸟 飞 绝 ,

wàn jìng rén zōng miè

万 径 人 踪 灭 。

gū zhōu suō lì wēng

孤 舟 蓑 笠 翁 ,

dú diào hán jiāng xuě

独 钓 寒 江 雪 。

46 游园不值 叶绍翁

yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái

应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,

xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi

小 扣 柴 扉 久 不 开 。

chūn sè mǎn yuán guān bù zhù

春 色 满 园 关 不 住 ,

yī zhī hóng xìng chū qiáng lái

一 枝 红 杏 出 墙 来 。

47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿

rì mò cāng shān yuǎn

日 暮 苍 山 远 ,

tiān hán bái wū pín

天 寒 白 屋 贫 。

chái mén wén quǎn fèi

柴 门 闻 犬 吠 ,

fēng xuě yè guī rén

风 雪 夜 归 人 。

48 竹石 郑燮

yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng

咬 定 青 山 不 放 松 ,

lì gēn yuán zài pò yán zhōng

立 根 原 在 破 岩 中 。

qiān mó wàn jī hái jiān jìn

千 磨 万 击 还 坚 劲 ,

rèn ěr dōng xī nán běi fēng

任 尔 东 西 南 北 风 。

49 独坐敬亭山 李白

zhòng niǎo gāo fēi jìn

众 鸟 高 飞 尽 ,

gū yún dù qù xián

孤 云 独 去 闲 。

xiāng kàn liǎng bù yàn

相 看 两 不 厌 ,

zhǐ yǒu jìng tíng shān

只 有 敬 亭 山 。

50 枫桥夜泊 张继

yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌 啼 霜 满 天 ,

jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián

江 枫 渔 火 对 愁 眠 。

gū sū chéng wài hán shān sì

姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,

yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

夜 半 钟 声 到 客 船 。

51 寻隐者不遇 贾岛

sōng xià wèn tóng zǐ

松 下 问 童 子 ,

yán shī cǎi yào qù

言 师 采 药 去 。

zhǐ zài cǐ shān zhōng

只 在 此 山 中 ,

yún shēn bù zhī chù

云 深 不 知 处 。

52 墨梅 王冕

wú jiā xǐ yàn chí tóu shù

吾 家 洗 砚 池 头 树 ,

gè gè huā kāi dàn mò hén

个 个 花 开 淡 墨 痕 。

bù yào rén kuā hǎo yán sè

不 要 人 夸 好 颜 色 ,

zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn

只 留 清 气 满 乾 坤 。

53 咏柳 贺知章

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo

碧 玉 妆 成 一 树 高 ,

wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦 。

bù zhī xì yè shuí cái chū

不 知 细 叶 谁 裁 出 ,

èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo

二 月 春 风 似 剪 刀 。

54 清明 杜牧

qīng míng shí jié yǔ fēn fēn

清 明 时 节 雨 纷 纷 ,

lù shàng xíng rén yù duàn hún

路 上 行 人 欲 断 魂 。

jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu

借 问 酒 家 何 处 有 ,

mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn

牧 童 遥 指 杏 花 村 。

55 寒食 韩翃

chūn chéng wú chù bù fēi huā

春 城 无 处 不 飞 花 ,

hán shí dōng fēng yù liǔ xié

寒 食 东 风 御 柳 斜 。

rì mò hàn gōng chuán là zhú

日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,

qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā

轻 烟 散 入 五 侯 家 。

56 春日 朱熹

shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn

胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,

wú biān guāng jǐng yī shí xīn

无 边 光 景 一 时 新 。

děng xián shí dé dōng fēng miàn

等 闲 识 得 东 风 面 ,

wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn

万 紫 千 红 总 是 春 。

57 宿建德江 孟浩然yí zhōu bó yān zhǔ 移 舟 泊 烟 渚 , rì mù kè chóu xīn 日 暮 客 愁 新 。 yě kuàng tiān dī shù 野 旷 天 低 树 , jiāng qīng yuè jìn rén 江 清 月 近 人 。

58 饮湖上初晴后雨 苏轼shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo 水 光 潋 滟 晴 方 好 , shān sè kōng méng yǔ yì qí 山 色 空 濛 雨 亦 奇 。 yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ 欲 把 西 湖 比 西 子 , dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

59 从军行 王昌龄qīng hǎi cháng yún àn xuě shān 青 海 长 云 暗 雪 山 , gū chéng yáo wàng yù mén guān 孤 成 遥 望 玉 门 关 。 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 黄 沙 百 战 穿 金 甲 , bù pò lǒu lán zhōng bù huán 不 破 楼 兰 终 不 还 。

60 凉州词 王之涣huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 , yī piàn gū chéng wàn rèn shān 一 片 孤 城 万 仞 山 。 qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 , chūn fēng bù dù yù mén guān 春 风 不 度 玉 门 关 。

61 秋浦歌 李白bái fà sān qiān zhàng 白 发 三 千 丈 , yuán chóu sì gè cháng 缘 愁 似 个 长 。 bù zhī míng jìng lǐ 不 知 明 镜 里 , hé chù dé qiū shuāng 何 处 得 秋 霜 。

62 商山早行 温庭筠chén qǐ dòng zhēng duó 晨 起 动 征 铎 , kè xíng bēi gù xiāng 客 行 悲 故 乡 。 jī shēng máo diàn yuè 鸡 声 茅 店 月 , rén jì bǎn qiáo shuāng 人 迹 板 桥 霜 。 hú yè luò shān lù 槲 叶 落 山 路 , zhǐ huā míng yì qiáng 枳 花 明 驿 墙 。 yīn sī dù líng mèng 因 思 杜 陵 梦 , fú yàn mǎn huí táng 凫 雁 满 回 塘 。

63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄hán yǔ lián jiāng yè rù wú 寒 雨 连 江 夜 入 吴 , píng míng sòng kè chǔ shān gū 平 明 送 客 楚 山 孤 。 luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn 洛 阳 亲 友 如 相 问 , yí piàn bīng xīn zài yù hú 一 片 冰 心 在 玉 壶 。

64 江南逢李龟年 杜甫qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn 岐 王 宅 里 寻 常 见 , cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén 崔 九 堂 前 几 度 闻 。 zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng 正 是 江 南 好 风 景 , luò huā shí jié yòu féng jūn 落 花 时 节 又 逢 君 。

65 滁州西涧 韦应物dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng 独 怜 幽 草 涧 边 生 , shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí 春 潮 带 雨 晚 来 急 , yě dù wú rén zhōu zì héng 野 渡 无 人 舟 自 横 。

66 乌衣巷 刘禹锡zhū què qiáo biān yě cǎo huā 朱 雀 桥 边 野 草 花 , wū yī xiàng kǒu xī yáng xié 乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。 jiù shí wáng xiè táng qián yàn 旧 时 王 谢 堂 前 燕 , fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 飞 入 寻 常 百 姓 家 。

67 江南春 杜牧qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng 千 里 莺 啼 绿 映 红 , shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 。 nán cháo sì bǎi bā shí sì 南 朝 四 百 八 十 寺 , duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 。

68 竹枝词 刘禹锡yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 杨 柳 青 青 江 水 平 , wén láng jiāng shàng chàng gē shēng 闻 郎 江 上 唱 歌 声 。 dōng biān rì chū xī biān yǔ 东 边 日 出 西 边 雨 , dào shì wú qíng què yǎu qíng 道 是 无 晴 却 有 晴 。

69 秋夕 杜牧yín zhú qiū guāng lěng huà píng 银 烛 秋 光 冷 画 屏 , qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。 tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ 天 阶 夜 色 凉 如 水 , zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng 坐 看 牵 牛 织 女 星 。

70 赠花卿 杜甫jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn 锦 城 丝 管 日 纷 纷 , bàn rù jiāng fēng bàn rù yún 半 入 江 风 半 入 云 。 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 此 曲 只 应 天 上 有 , rén jiān néng dé jǐ huí wén 人 间 能 得 几 回 闻 。

71 题临安邸 林升shān wài Qīng shān lóu wài lóu 山 外 青 山 楼 外 楼 , xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 。 nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì 暖 风 熏 得 游 人 醉 , zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 。

72 朝天子?咏喇叭 王磐lǎ bā suǒ nà 喇 叭 , 唢 呐 , qǔ ér xiǎo qiāng ér dà 曲 儿 小 , 腔 儿 大 。 guān chuán wǎng lái luàn rú má 官 船 往 来 乱 如 麻 , quán zhàng nǐ tái shēn jià 全 仗 你 抬 身 价 。 jūn tīng le jūn chóu 军 听 了 军 愁 , mín tīng le mín pà 民 听 了 民 怕 , nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ 哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ? yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā 眼 见 的 吹 翻 了 这 家 , chuī shāng le nà jiā 吹 伤 了 那 家 , zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà 只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

73 示儿 陆游sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 死 去 元 知 万 事 空 , dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng 但 悲 不 见 九 州 同 。 wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 王 师 北 定 中 原 日 , jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi 三 万 里 河 东 入 海 , wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān 五 千 仞 岳 上 摩 天 。 yí mín lèi jìn hú chén lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 , nán wàng wáng shī yòu yī nián 南 望 王 师 又 一 年 。

75 菩萨蛮 书江西造口壁 辛弃疾yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ 郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 中 间 多 少 行 人 泪 。 xī běi wàng cháng ān 西 北 望 长 安 , kě lián wú shù shān 可 怜 无 数 山 。 qīng shān zhē bù zhù 青 山 遮 不 住 , bì jìng dōng liú qù 毕 竟 东 流 去 。 jiāng wǎn zhèng chóu yú 江 晚 正 愁 余 , shān shēn wén zhè gū 山 深 闻 鹧 鸪 。  76 夏日绝句 李清照shēng dāng zuò rén jié 生 当 作 人 杰 , sǐ yì wéi guǐ xióng 死 亦 为 鬼 雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ 至 今 思 项 羽 , bù kěn guò jiāng dōng 不 肯 过 江 东 。

77 泊船瓜州 王安石jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān 京 口 瓜 洲 一 水 间 , zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān 钟 山 只 隔 数 重 山 。 chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn 春 风 又 绿 江 南 岸 , míng yuè hé shí zhào wǒ huán 明 月 何 时 照 我 还 ?

78 闻官军收河南河北 杜甫jiàn wài hū chuán shōu jì běi 剑 外 忽 传 收 蓟 北 , chū wén tì lèi mǎn yī shāng 初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。 què kàn qī zǐ chóu hé zài 却 看 妻 子 愁 何 在 , màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng 漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。 bái rì fàng gē xū zòng jiǔ 白 日 放 歌 须 纵 酒 , qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng 青 青 作 伴 好 还 乡 。 jì cóng bā xiá chuán wū xiá 即 从 巴 峡 穿 巫 峡 , biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng 便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

79 春夜喜雨 杜甫hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 。 xiǎo kàn hóng shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zhòng jǐn guān chéng 花 重 锦 官 城 。

80 己亥杂诗 龚自珍jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi 九 州 生 气 恃 风 雷 , wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 万 马 齐 喑 究 可 哀 。 wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu 我 劝 天 公 重 抖 擞 , bù jū yī gé jiàng rén cái 不 拘 一 格 降 人 才 。

版权声明:

THE END

发表评论

相关推荐

 • 睡字组词(水字组词有哪些)

  本课主要内容:1.识字。(1)本课生字:睡、那、海、真、老、师、吗、同、什、才、亮“睡、真、师、什”是翘舌音,“才”是平舌 ...

  阅读量:81
  2022-04-09
 • 潜心贯注的意思是什么(潜心贯注的注是什么意思)

  (谢谢关注“语文英语教学”,驻足这里就能学习和进步!) 七年级语文下册字词整理第一课.邓稼先至死不懈xiè:懈,放松。蓬断 ...

  阅读量:69
  2022-04-09
 • 大白鼠(大白鼠图片)

  清朝乾隆年间,浙江湖州府有个叫莫子坤的书生,家境富有。其父莫百万是当地有名的财主,五十多岁才有了莫子坤。莫百万是从苦 ...

  阅读量:75
  2022-04-09
 • 明艳的意思(明妍的意思)

  家中一旦有怀孕的喜讯,父母就开始为小宝宝的名字下手准备。如果想要生一个讨人喜欢女孩,爸爸妈妈便会为她起一个喻意超好听 ...

  阅读量:68
  2022-04-09
 • 站立的同义词(填入站立的同义词)

  四年级语文社群资料(一)专项练习:词语运用一、选择题1.下面哪个词语或成语填入括号中最恰当?请你把它找出来。( )的工 ...

  阅读量:83
  2022-04-09