横的拼音(阡陌纵横的拼音)

《千字文》

横的拼音(阡陌纵横的拼音)

[ 南北朝 ] 周兴嗣

tiāndìxuánhuáng

天地玄黄,

yǔzhòuhónghuāng

宇宙洪荒。

rìyuèyíngzè

日月盈昃,

chénxiǔlièzhāng

辰宿列张。

hánláishǔwǎng

寒来暑往,

qiūshōudōngcáng

秋收冬藏。

rùnyúchéngsuì

闰余成岁,

lǜlǚtiáoyáng

律吕调阳。

yúnténgzhìyǔ

云腾致雨,

lùjiéwéishuāng

露结为霜。

jīnshēnglìshuǐ

金生丽水,

yùchūkūngāng

玉出昆冈。

jiànhàojùquè

剑号巨阙,

zhūchēngyèguāng

珠称夜光。

guǒzhēnlǐnài

果珍李柰,

càizhòngjièjiāng

菜重芥姜。

hǎixiánhédàn

海咸河淡,

línqiányǔxiáng

鳞潜羽翔。

lóngshīhuǒdì

龙师火帝,

niǎoguānrénhuáng

鸟官人皇。

shǐzhìwénzì

始制文字,

nǎifúyīshāng

乃服衣裳。

tuīwèiràngguó

推位让国,

yǒuyútáotáng

有虞陶唐。

diàomínfázuì

吊民伐罪,

zhōufāyīntāng

周发殷汤。

zuòcháowèndào

坐朝问道,

chuígǒngpíngzhāng

垂拱平章。

àiyùlíshǒu

爱育黎首,

chénfúróngqiāng

臣伏戎羌。

xiáěryītǐ

遐迩一体,

shuàibīnguīwáng

率宾归王。

míngfèngzàizhú

鸣凤在竹,

báijūshíchǎng

白驹食场。

huàbèicǎomù

化被草木,

làijíwànfāng

赖及万方。

横的拼音(阡陌纵横的拼音)

gàicǐshēnfà

盖此身发,

sìdàwǔcháng

四大五常。

gōngwéijūyǎng

恭惟鞠养,

qǐgǎnhuǐshāng

岂敢毁伤。

nǚmùzhēnjié

女慕贞洁,

nánxiàocáiliáng

男效才良。

zhīguòbìgǎi

知过必改,

dénéngmòwàng

得能莫忘。

wǎngtánbǐduǎn

罔谈彼短,

míshìjǐcháng

靡恃己长。

xìnshǐkěfù

信使可覆,

qìyùnánliáng

器欲难量。

mòbēisīrǎn

墨悲丝染,

shīzàngāoyáng

诗赞羔羊。

jǐngxíngwéixián

景行维贤,

kèniànzuòshèng

克念作圣。

déjiànmínglì

德建名立,

xíngduānbiǎozhèng

形端表正。

kōnggǔchuánshēng

空谷传声,

xūtángxítīng

虚堂习听。

huòyīnèjí

祸因恶积,

fúyuánshànqìng

福缘善庆。

chǐbìfēibǎo

尺璧非宝,

cùnyīnshìjìng

寸阴是竞。

zīfùshìjūn

资父事君,

yuēyányǔjìng

曰严与敬。

xiàodāngjiélì

孝当竭力,

zhōngzéjìnmìng

忠则尽命。

línshēnlǚbáo

临深履薄,

sùxīngwēnqìng

夙兴温凊。

sìlánsīxīn

似兰斯馨,

rúsōngzhīshèng

如松之盛。

chuānliúbùxī

川流不息,

yuānchéngqǔyìng

渊澄取映。

róngzhǐruòsī

容止若思,

yáncíāndìng

言辞安定。

dǔchūchéngměi

笃初诚美,

shènzhōngyìlìng

慎终宜令。

róngyèsuǒjī

荣业所基,

jíshènwújìng

籍甚无竟。

xuéyōudēngshì

学优登仕,

shèzhǐcóngzhèng

摄职从政。

cúnyǐgāntáng

存以甘棠,

qùéryìyǒng

去而益咏。

lèshūguìjiàn

乐殊贵贱,

lǐbiézūnbēi

礼别尊卑。

shànghéxiàmù

上和下睦,

fūchàngfùsuí

夫唱妇随。

wàishòufùxùn

外受傅训,

rùfèngmǔyí

入奉母仪。

zhūgūbóshú

诸姑伯叔,

yōuzǐbǐér

犹子比儿。

kǒnghuáixiōngdì

孔怀兄弟,

tóngqìliánzhī

同气连枝。

jiāoyǒutóufēn

交友投分,

qiēmózhēnguī

切磨箴规。

réncíyǐncè

仁慈隐恻,

zàocìfúlí

造次弗离。

jiéyìliántuì

节义廉退,

diānpèifěikuī

颠沛匪亏。

xìngjìngqíngyì

性静情逸,

xīndòngshénpí

心动神疲。

shǒuzhēnzhìmǎn

守真志满,

zhúwùyìyí

逐物意移。

jiānchíyǎcāo

坚持雅操,

hǎojuézìmí

好爵自縻。

横的拼音(阡陌纵横的拼音)

dūyìhuáxià

都邑华夏,

dōngxīèrjīng

东西二京。

bèimángmiànluò

背邙面洛,

fúwèijùjīng

浮渭据泾。

gōngdiànpányù

宫殿盘郁,

lóuguānfēijīng

楼观飞惊。

túxiěqínshòu

图写禽兽,

huàcǎixiānlíng

画彩仙灵。

bǐngshèpángqǐ

丙舍旁启,

jiázhàngduìyíng

甲帐对楹。

sìyánshèxí

肆筵设席,

gǔsèchuīshēng

鼓瑟吹笙。

shēngjiēnàbì

升阶纳陛,

biànzhuànyíxīng

弁转疑星。

yòutōngguǎngnèi

右通广内,

zuǒdáchéngmíng

左达承明。

jìjíféndiǎn

既集坟典,

yìjùqúnyīng

亦聚群英。

dùgǎozhōnglì

杜稿钟隶,

qīshūbìjīng

漆书壁经。

fǔluójiāngxiàng

府罗将相,

lùxiáhuáiqīng

路侠槐卿。

hùfēngbāxiàn

户封八县,

jiājǐqiānbīng

家给千兵。

gāoguānpéiniǎn

高冠陪辇,

qūgǔzhènyīng

驱毂振缨。

shìlùchǐfù

世禄侈富,

chējiàféiqīng

车驾肥轻。

cègōngmàoshí

策功茂实,

lèbēikèmíng

勒碑刻铭。

pánxīyīyǐn

盘溪伊尹,

zuǒshíāhéng

佐时阿衡。

yǎnzháiqūfù

奄宅曲阜,

wēidànshúyíng

微旦孰营。

huángōngkuānghé

桓公匡合,

jìruòfúqīng

济弱扶倾。

qǐhuíhànhuì

绮回汉惠,

yuègǎnwǔdīng

说感武丁。

jùnyìmìwù

俊义密勿,

duōshìshíníng

多士实宁。

jìnchǔgēngbà

晋楚更霸,

zhàowèikùnhéng

赵魏困横。

jiǎtúmièguó

假途灭虢,

jiàntǔhuìméng

践土会盟。

hézūnyuēfǎ

何遵约法,

hánbìfánxíng

韩弊烦刑。

qǐjiǎnpōmù

起翦颇牧,

yòngjūnzuìjīng

用军最精。

xuānwēishāmò

宣威沙漠,

chíyùdānqīng

驰誉丹青。

jiǔzhōuyǔjì

九州禹迹,

bǎijùnqínbìng

百郡秦并。

yuèzōngtàidài

岳宗泰岱,

chánzhǔyúntíng

禅主云亭。

yànménzǐsài

雁门紫塞,

jītiánchìchéng

鸡田赤诚。

kūnchíjiéshí

昆池碣石,

jùyědòngtíng

钜野洞庭。

kuàngyuǎnmiánmiǎo

旷远绵邈,

yánxiùyǎomíng

岩岫杳冥。

横的拼音(阡陌纵横的拼音)

zhìběnyúnóng

治本于农,

wùzījiàsè

务兹稼穑。

chùzǎinánmǔ

俶载南亩,

wǒyìshǔjì

我艺黍稷。

shuìshúgòngxīn

税熟贡新,

quànshǎngchùzhì

劝赏黜陟。

mèngkēdūnsù

孟轲敦素,

shǐyúbǐngzhí

史鱼秉直。

shùjǐzhōngyōng

庶几中庸,

láoqiānjǐnchì

劳谦谨敕。

língyīnchálǐ

聆音察理,

jiànmàobiànsè

鉴貌辨色。

yíjuéjiāyóu

贻厥嘉猷,

miǎnqízhīzhí

勉其祗植。

xǐnggōngjījiè

省躬讥诫,

chǒngzēngkàngjí

宠增抗极。

dàirǔjìnchǐ

殆辱近耻,

língāoxìngjí

林皋幸即。

liǎngshūjiànjī

两疏见机,

jièzǔshuíbī

解组谁逼。

suǒjūxiánchù

索居闲处,

chénmòjìliào

沉默寂寥。

qiúgǔxúnlùn

求古寻论,

sǎnlǜxiāoyáo

散虑逍遥。

xīnzòulěiqiǎn

欣奏累遣,

qīxièhuānzhāo

戚谢欢招。

qúhédelì

渠荷的历,

yuánmǎngchōutiáo

园莽抽条。

pípáwǎncuì

枇杷晚翠,

wútóngzǎodiāo

梧桐蚤凋。

chéngēnwěiyì

陈根委翳,

luòyèpiāoyáo

落叶飘摇。

youkūndúyùn

游鹍独运,

língmójiàngxiāo

凌摩绛霄。

dāndúwánshì

耽读玩市,

yùmùnángxiāng

寓目囊箱。

yìyóuyōuwèi

易輶攸畏,

zhǔěryuánqiáng

属耳垣墙。

jùshàncānfàn

具膳餐饭,

shìkǒuchōngcháng

适口充肠。

bǎoyùpēngzǎi

饱饫烹宰,

jīyànzāokāng

饥厌糟糠。

qīnqìgùjiù

亲戚故旧,

lǎoshàoyìliáng

老少异粮。

qièyùjìfǎng

妾御绩纺,

shìjīnwéifáng

侍巾帷房。

wánshànyuánjié

纨扇圆洁,

yínzhúwěihuáng

银烛炜煌。

zhòumiánxīmèi

昼眠夕寐,

lánsǔnxiàngchuáng

蓝笋象床。

xiángējiǔyàn

弦歌酒宴,

jiébēijǔshāng

接杯举殇。

jiǎoshǒudùnzú

矫手顿足,

yuèyùqiěkāng

悦豫且康。

díhòusìxù

嫡后嗣续,

jìsìzhēngcháng

祭祀烝尝。

jīsǎngzàibài

稽颡再拜,

sǒngjùkǒnghuáng

悚惧恐惶。

jiāndiéjiǎnyào

笺牒简要,

gùdáshěnxiáng

顾答审详。

hàigòuxiǎngyù

骸垢想浴,

zhírèyuànliáng

执热愿凉。

lǘluódútè

驴骡犊特,

hàiyuèchāoxiāng

骇跃超骧。

zhūzhǎnzéidào

诛斩贼盗,

pǔhuòpànwáng

捕获叛亡。

bùshèliáowán

布射僚丸,

jīqínruǎnxiāo

嵇琴阮箫。

tiánbǐlúnzhǐ

恬笔伦纸,

jūnqiǎorèndiào

钧巧任钓。

shìfēnlìsú

释纷利俗,

bìngjiējiāmiào

并皆佳妙。

máoshīshūzī

毛施淑姿,

gōngpínyánxiào

工颦妍笑。

niánshǐměicuī

年矢每催,

xīhuīlǎngyào

曦晖朗曜。

xuánjīxuánwò

璇玑悬斡,

huìpòhuánzhào

晦魄环照。

zhǐxīnxiūhù

指薪修祜,

yǒngsuíjíshào

永绥吉劭。

jùbùyǐnlǐng

矩步引领,

fǔyǎnglángmiào

俯仰廊庙。

shùdàijīnzhuāng

束带矜庄,

páihuáizhāntiào

徘徊瞻眺。

gūlòuguǎwén

孤陋寡闻,

yúméngděngqiào

愚蒙等诮。

wèiyǔzhùzhě

谓语助者,

yānzāihūyē

焉哉乎也。

横的拼音(阡陌纵横的拼音)

版权声明:

特别声明:以上文章内容仅代表作者:gqtzy,本人观点,不代表今日新鲜事观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与我们联系Q3051-326917。如若转载,请注明出处:https://www.rmrbwx.com/rmrbwx/68274.html

发表评论

登录后才能评论